Arhīvs

Atskaites un veidlapas

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 11.punktu, Nacionālais Kino centrs ir noteicis, ka šīs atskaites un veidlapas, sagatavojot kā elektronisku dokumentu, iesniedzamas Nacionālajam Kino centram kā excel formāta fails.

 

Izlietotais NKC finansējums – atskaites forma

Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai – atskaites forma

Filmas pabeigšanas veidlapa

Finansēšanas plāna veidlapa

Kā aizpildīt finansēšanas plānu

Līgums ar revidentu