Politikas plānošanas dokumenti

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.– 2015. gadam

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam „Radošā Latvija”

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam (NAP2020)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam