Arhīvs

Valdība filmu nozares atbalstam piešķir 2 miljonus eiro

Valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna 16. jūnijā lēmusi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2020. gadā piešķirt 9,7 miljonus eiro kultūras nozarei, tai skaitā 2 miljonus – Latvijas filmu nozarei.

 

Valdības piešķirtais finansējums, kas vēl jāapstiprina Saeimas budžeta un finanšu komisijā, paredzēts kultūras un pasākumu nozares iestādēm, uzņēmējiem, radošajām personām un nevalstiskajām organizācijām. Finansējuma mērķis ir sniegt visaptverošu atbalstu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas radīto negatīvo seku mazināšanai, veicināt jaunradi un ekonomisko aktivitāti, kultūras nozares ilgtspēju un izaugsmi.

No kopsummā šim mērķim šogad paredzētajiem 9 757 000 eiro Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) piešķirts finansējums 4 765 000 eiro, kas konkursu kārtībā ieguldāms kultūras piedāvājuma sabiedrībai veidošanā un kultūras institūciju ilgtspējas nodrošināšanā. Nacionālajam kino centram jaunu Latvijas filmu veidošanai piešķirti 2 000 000 eiro, bet valsts un nevalstiskajām kultūras organizācijām – 2 992 000 eiro kultūras piedāvājuma īstenošanai.

“Kultūras nozares darbības nepārtrauktība cieši saistīta ar izaugsmi un ieguldījumiem tādu projektu realizācijā, kuri ir un būs būtiski ne tikai tagad, bet arī pārskatāmā nākotnē, radot paliekošas vērtības un ieguldot radošā potenciāla attīstībā. Tāpēc tika domāts par mūsu kultūras stūrakmeņiem – profesionālo, amatiermākslu un kultūrizglītību. Veicinot nozares spēju elastīgāk reaģēt uz veselības krīzēm, kādu pasaule piedzīvoja pirmo reizi, liela uzmanība ir pievērsta digitalizācijai un jaunu vērtību radīšanai, papildu finansējums paredz arī ieguldījumu bērnu un jauniešu kultūrizglītībā un dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktībā,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

KM rīcības plānā, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari un veicinātu jaunradi, paredzēts īstenot sešas jaunas VKKF mērķprogrammas, radot atbalsta mehānismu kultūras piedāvājumam digitālajā vidē, jaunu mākslas darbu un kultūras projektu radīšanai, kultūras nozares dokumentēšanai, Covid–19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspējai, Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un muzeju nozares pakalpojumu attīstībai.

Ņemot vērā, ka filmu nozare krīzes laikā tika skarta īpaši smagi, Nacionālais kino centrs saņems finansējumu 15 ražošanā esošu filmu projektu papildus izmaksu segšanai (tajā skaitā filmu ražošanas vides uzlabojumu nodrošinājumam) un konkursiem jaunu projektu ražošanai – mazbudžeta filmu un kvalitatīvu daudzsēriju filmu izveidei.

Par citām kultūras nozarēm piešķirtā finansējuma plānoto izlietojumu vairāk lasiet ŠEIT.

Kā jau KM iepriekš informējusi, Covid-19 izraisītā ārkārtējā situācija valstī un ar vīrusa izplatības ierobežošanu saistītie pasākumi 2020. gadā būtiski ietekmējuši kultūras nozari, kur daudzu radošo personu, nevalstisko organizāciju, privātā sektora, valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbība tika pilnībā apturēta. Noteiktās distancēšanās prasības un pasākumu norises ierobežojumi ir apturējuši kultūras institūciju un pakalpojumu sniegšanas iespējas klātienē ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 13. marta līdz 9. jūnijam.  Arī pēc ārkārtējās situācijas beigām virkne ierobežojumu, lai arī atvieglināti, ir palikuši spēkā, neļaujot kultūras nozarē strādājošajiem pilnvērtīgi atjaunot radošo un saimniecisko darbību, tādējādi atstājot būtisku negatīvu ietekmi uz visu kultūras nozaru dzīvotspēju.

2021. gadā kultūras nozares atbalsta programmai un jaunradei plānots finansējums 630 000 eiro apmērā, tajā skaitā VKKF 430 000 eiro, bet valsts un nevalstiskajām kultūras organizācijām – 200 000 eiro kultūras piedāvājuma īstenošanai, par kuru KM saskaņā ar 2. jūnija sēdē lemto iesniegs prioritārā pasākuma pieprasījumu.

Jau ziņots, ka pasākumiem Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai investīcijām kultūrā tika lemts piešķirt 32 miljonus eiro: 10,6 miljonus eiro Covid-19 radīto seku mazināšanai valsts kultūras iestādēs; 10,4 miljonus eiro modernizācijas pasākumiem kultūras nozarē – valsts pasūtījumiem jaunu kultūras vērtību radīšanā, kā arī 11 miljonus eiro kultūras infrastruktūrai.

 

Papildu informācijai:
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
67330254, 29192298
Dace.Vizule@km.gov.lv

 

17.06.2020.

17/06/2020