Arhīvs

Projektu konkursi

NKC 31.01.2012. izsludina spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projektu konkursus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” NKC 31.01.2012. izsludina sekojošos 2012.gada spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projektu konkursus ar kopējo finansējumu Ls 659 000: 

Spēlfilmu projektu konkurss ar pieejamo finansējumu Ls 380 200.
Konkursa mērķis ir atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu projektu, t.sk. kopražojumu, ražošanu filmēšanas un/vai pēcapstrādes posmā, kuru plānots uzsākt vai pabeigt 2012.gadā.
 
Animācijas filmu projektu konkurss ar pieejamo finansējumu Ls 156 400. Konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas filmu projektu ražošanu, kuru plānots uzsākt vai pabeigt 2012.gadā.
 
Dokumentālo filmu projektu konkurss ar finansējumu Ls 122 400. Konkursa mērķis ir atbalstīt dokumentālo filmu projektu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu. Konkursā var piedalīties tikai tie projekti, kuri saskaņā ar NKC finansēšanas līgumiem jau ir saņēmuši finansējumu šo filmu ražošanai.
 
Pretendentu ierobežojums izriet no NKC veiktās finanšu analīzes par 2011.gadā atbalstītajiem projektiem (kopumā 12), kuru kopējais no NKC plānotais finansējums šogad pārsniedz Ls 150 000 – tādējādi, uzsākot jaunu filmu ražošanu, tiktu kavēta jau atbalstīto projektu veiksmīga realizācija. Šajā sakarā lūdzam pievērst īpašu uzmanību Valsts Kultūrkapitāla fonda pavasarī plānotajai mērķprogrammai filmu ražošanas atbalstam „Latvija šodien” (Ls 80 000). Paredzams, ka programmas ietvaros tiks atbalstīta arī jaunu projektu ražošana.
 
Visu konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 29.februārim plkst.12:00.
 
Ar konkursu nolikumiem un to pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 31.01.2012. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 17.numurā.
 
Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862.
 

NOLIKUMS_SPĒLFILMAS 
NOLIKUMS_ANIMĀCIJAS FILMAS 
NOLIKUMS_DOKUMENTĀLĀS FILMAS 
FINANSĒŠANAS PLĀNS_FORMA 
FINANSĒŠANAS PLĀNS_INSTRUKCIJA 
VERTĒŠANAS KRITĒRIJI 
NOLIKUMS_EKSPERTI 
MK NOTEIKUMI NR.975

 

31/01/2012