Arhīvs

Līdz trešdienai, 28.01., NKC gaida pieteikumus darbam ekspertu komisijās

Lai aktivizētu sabiedrības iesaistīšanos filmu nozares projektu vērtēšanā, Nacionālais kino centrs (NKC) uzaicina Latvijas filmu nozares nevalstiskās organizācijas un nozares speciālistus piedalīties NKC 2015. gada filmu ekspertu komisiju izveidošanā, piedāvājot savu kandidatūru vai sabiedrisko organizāciju ieteiktus ekspertus šā gada filmu projektu izvērtēšanai spēlfilmu, dokumentālo vai animācijas filmu konkursos.

Tāpat kā iepriekš, savus kandidātus darbam ekspertu komisijās var ieteikt filmu nozares nevalstiskās organizācijas, taču, ņemot vērā, ka ne visi potenciālie ekspertu kandidāti ir sabiedrisko organizāciju biedri, šogad NKC pieņem pieteikumus arī no individuāliem pretendentiem, kas vēlētos strādāt kādā NKC ekspertu komisijā.

Saskaņā ar 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 30. un 31.punktu, NKC izveido pastāvīgās ekspertu komisijas, to sastāvā iekļaujot speciālistus, kuriem ir zināšanas un darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses.

Ekspertu pamatpienākumi:

  • izvērtēt NKC konkursā iesniegtos filmu projektus, izmantojot NKC projektu vērtēšanas veidlapas, un par katru projektu sniegt rakstiski pamatotu atzinumu;
  • ievērojot noteikto projektu izvērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus, atlasīt mākslinieciski augstvērtīgus un finansiāli realizējamus filmu projektus NKC finansējuma saņemšanai;
  • saskaņā ar attiecīgā konkursa nolikumu un NKC sastādīto konkursa norises grafiku klātienē aktīvi piedalīties ekspertu komisijas sēdēs, filmu projektu prezentācijās un sanāksmēs ar projektu iesniedzējiem;

Katrā no ekspertu komisijām strādā trīs cilvēki – viens NKC pārstāvis un divi nozares eksperti, kuri attiecīgajā komisijā darbojas ne vairāk kā 3 gadus pēc kārtas.
Ekspertiem nav jābūt nozares organizāciju biedriem, bet ir jāspēj profesionāli izvērtēt filmu projektus atbilstoši NKC vērtēšanas metodikai, kas pievienota šim aicinājumam. Ekspertu darbs tiek apmaksāts, atlīdzības apmēru nosaka NKC ekspertu komisiju nolikums.

Pēc pieteikumu saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem lēmumu par ekspertu komisiju izveidi pieņems NKC vadītāja, tomēr būtisku lomu procesā uzņemsies KM Filmu padome, kura no pretendentu loka ieteiks NKC vadītājam visatbilstošākos kandidātus ekspertu darbam.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Nacionālajā Kino centrā Peitavas ielā 10 – līdz š.g. 28.janvārim, pieteikumā jāiekļauj kandidāta personiski parakstīta motivācijas vēstule darbam attiecīgajā filmu veidā (spēlfilmas, dokumentālās vai animācijas filmas), kā arī detalizēts kandidāta CV.

Ceram uz pozitīvi konstruktīvu sadarbību un nozares attīstībai labvēlīgiem rezultātiem, ko var sniegt kinovides pārstāvju aktīva un ieinteresēta līdzdalība projektu vērtēšanas procesā.

Jau iepriekš pateicoties par sadarbību,
Dita Rietuma,
Nacionālā kino centra vadītāja

Nacionālā Kino centra ekspertu komisiju nolikums

26/01/2015