Arhīvs

Cenu aptauja

Tirgus izpēte – cenu aptauja Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta projektu aktivitāšu iepirkšanai līdz 3000 LVL.

Nacionālais kino centrs (turpmāk – Pasūtītājs), reģ.Nr.90000022100, Peitavas iela 10/12, Rīgā, LV-1010, lai nodrošinātu brīvu konkurenci, atklātumu un efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu veic tirgus izpēti- cenu aptauju par šādiem pakalpojumiem:
1) veikt Latvijas filmu hroniku subtitru sagatavošanu ievietošanai
interneta platformā Baltic Universe; veikt tulkotā teksta angļu, krievu un latviešu valodās pievienošanu platformā izvietotajam video materiālam (Baltic Universe interneta platforma First Motion, 16.09.2010.partnerības līgums Nr.31), kā arī izveidot daudzvalodu subtitrus, ņemot vērā Projekta interneta platformas tehniskās funkcijas; Vēlamais izpildes termiņš- ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.martam
2) veikt Latvijas filmu hroniku materiālu ievietošanu interneta
platformā Baltic Universe; izvietot Mp4 kodējuma video un sagatavotos subtitru failus (Baltic Universe interneta platforma First Motion, 16.09.2010.partnerības līgums Nr.31); kā arī sagatavot video Mp4 kodējumā un izvietot video un daudzvalodu subtitrus, ņemot vērā Projekta interneta platformas tehniskās funkcijas.
Vēlamais izpildes termiņš- ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.maijam.
 
Lūdzam iesniegt piedāvājumu brīvā formā līdz 2011.gada 10.februārim nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi Ilze.Gailite@nfc.gov.lv vai iesniedzot rakstveidā Pasūtītāja augstāk minētajā adresē.
Jautājumus par pakalpojumiem lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi Ilze.Gailite@nfc.gov.lv Piedāvājumā lūdzam norādīt cenu par pakalpojumu. Cenā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar augstāk minētajām prasībām atbilstoša pakalpojuma nodrošināšanu, un nekādi grozījumi (izmaiņas) cenās nav pieļaujami.
Par tirgus izpētes – cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums tiek atzīts par atbilstošu prasībām un ir ar viszemāko cenu. Par katru pakalpojumu Pasūtītājs slēgs atsevišķu līgumu.

01/02/2011